Сряда, 17 Януари 2018

 
Весела Коледа
и много успехи
през Новата 2018 година!

------------------------------------------

Контакт с нас
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.:  0887 411 549
E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 
0888 745 059
                0893 414 404

E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
            incoming@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

2014

„Дейности по информация и публичност при изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“
Договор №1546/18.07.2014
Възложител: служба Военна информация

Организиране на изнесено обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”
Договор № ДП5-8/11.11.2014
Възложител: ДАЗД
 

Логистична услуга по организиране на обучения и семинари,  по проект:  „ Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно”, договор № BG051PO001-4.1.05 – 0197 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”
Договор №34/ 23.04.2014
Възложител: Община Болярово

Обособена позиция № 3 „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на три ключови конференции” на обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на системи за обучения, провеждане на обучения и осигуряване на логистика за провеждането на обучения и конференции по проект № BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет, съгласно обособени позиции”,
Договор № BG00/ЗОП01/12/27.09.2013 г.
Възложител: Агенция за социално подпомагане

„Организиране на логистика за провеждане на информационни събития и срещи на ОИЦ Търговище и прояви  за информация и публичност по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в град Търговище”, Договор № BG161PO002-3.3.02-0002-C0003/12.07.2011”, финансиран по ОП „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълняван от Община Търговище
Договор: Д-ОС-7/ 30.05.2012 г.
Възложител: Община Търговище

Туроператорска услуга за организиране на мероприятия” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0060 по проект „Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
Договор№ EU0060-009
Възложител: Интернационални Морски Технологии ЕООД

„Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за организиране, провеждане и участие в B2B срещи, изложение, визити и обучения на административното тяло и членовете на клъстерa“,
Договор № BG161PO003-2.4.02-0092-C0001/Se-01/18.11.2014
Възложител: Сдружение „ Блъгарски мебелен клъстер“

Командировки в страната и чужбина- осигуряване на необходими резервации и плащания за транспорт и нощувки при командировки в страната и чужбина по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO003-1.1.05-0092-C001/19.09.2012
Договор № BG161PO003-1.1.05-0092-C001/Se-2  от  19.07.2013
Възложител: Биодринкс ООД