Сряда, 17 Януари 2018

 
Весела Коледа
и много успехи
през Новата 2018 година!

------------------------------------------

Контакт с нас
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.:  0887 411 549
E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 
0888 745 059
                0893 414 404

E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
            incoming@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

2010

Провеждане на встъпителна конференция във връзка с изпълнението на проект на Прокуратура на Република България с номер на договор №К09-15-1/30.11.2009г. и наименование „Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите” по подприоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия BG051PO002/09/1.5-02 на Оперативна програма „Административен капацитет” 
Възложител-Прокуратура на Република България
Договор за възлагане№08.01.2010 г.

 

Изработване на три късометражни филма за популяризиране на идеите и целите на СОЦИАЛНИ Малки и Средни Предприятия, във връзка с изпълнението на проект №LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021, финансиран от Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия
Възложител: Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес
Договор за възлагане№LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021-F от 30.04.2010 г.

 

Организиране на тридневен семинар, Лот 2, по обществена поръчка „Чрез лечебна педагогика и социална терапия – към успешна адаптация и интеграция на децата с множествени увреждания от ДДУИ село Петрово” проект BG 051PO001-5.2.03-0061-C0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Човешки ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България-Изпълнението обекта на поръчката включва следните дейности: със стандартно техническо оборудване;
- Осигуряване на хотелско настаняване и кетъринг;
- Изработване на материали за участниците-папки, химикалки, флаш памети, чанти за документи;
- Отпечатване на брошура, отразяваща резултатите от семинара.
Възложител - Община Сандански
Договор за възлагане №130-04, от 02. 06. 2010 г
.

 

„Организиране и провеждане на събития за целите на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Възложител: Министерство на околна среда и водите
Договор за възлагане : Д-30-74/09.08.2010 година в изпълнение на рамково споразумение 1499-3/14.10.2009 г. с предмет: "Организиране на обучения на бенефициенти по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

„Организиране и провеждане на заключителна конференция” Обособена позиция 2 по обществена поръчка „Разработване и отпечатване на наръчник за новите възможности за административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево; създаване и излъчване на рекламен клип и създаване на три информационни филма(по един за всяка община); публикации (статии и интервюта) в местната преса; изготвяне, отпечатване и разпространение на: информационни брошури, информационни плакати, както и организиране и провеждане на заключителна конференция за отчитане на резултатите по проект “Администрация в услуга”, финансиран със средства по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и държавния бюджет на Република България
Договор от 02.06.2010 г.
Възложител - Община Бобов Дол

 

„Консултантска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на дейностите от проектите до окончателното им изпълнение и изплащане на стойността им» по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Проектите са обособени като отделни позиции и са както следва:
ПОЗИЦИЯ 1: Проект №11/322/00049 – „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Филип Тотю“ от км.0+000 до км.0+598.00; ул. „Филип Тотю“ – ул. „Цар Освободител“ от км.0+000 до км.0+196,20; ул. „Сергей Румянцев“ от км.0+000 до км.0+330,00; ул. „Цар Освободител“ от км.0+000 до км.0+665,60 в гр.Летница“
ПОЗИЦИЯ 2: Проект №11/322/00050 – „Реконструкция на улична мрежа– ул. „Цар Освободител“ - ул. „Филип Тотю“ от км.0+000 до км.0+253,80; ул. „Ал.Стамболийски“ от км.0+000 до км.1+037,80; бул. „България“ от км.0+000 до км.0+627,30 в гр. Летница“.
ПОЗИЦИЯ 3. Проект №11/322/00059 – „Реконструкция на улична мрежа–гр.Летница, ул. „Бачо Киро“ от км.0+000 до км.0+918,00“.
Договор от  01.11.2010
Възложител - Община Летница

 

„Консултанска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на  дейностите  от Проект „Реконструкция на улична мрежа – гр.Летница, ул. „Витоша“ от км.0+000 до км.0+850 и от км.1+150 до км.1+290“  до окончателното му изпълнение и изплащане на стойността му“ по ПРСР 2007-2013 г.  
МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
Договор от  01.11.2010
Възложител - Община Летница