Сряда, 17 Януари 2018

 
Весела Коледа
и много успехи
през Новата 2018 година!

------------------------------------------

Контакт с нас
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.:  0887 411 549
E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 
0888 745 059
                0893 414 404

E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
            incoming@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

2009

 „Издаване и разпространение на сборник обучителни материали” по обособена позиция 3: от процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление с предмет „Предоставяне на услугата обучение и систематично свързаните с него допълнителни дейности по издаване и разпространение на сборник обучителни материали и организиране и провеждане на заключителна конференция във връзка с Договор К08-22-2-С/09.07.2008 г., проект „Да инвестираме в хората!”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
Възложител - БАН, Институт по правни науки

 

Организиране и провеждане на заключителна конференция” - Обособена позиция 4 съобразно с Обявление за обществена поръчка: „Предоставяне на услугата обучение и систематично свързани с него допълнителни дейности по издаване и разпространение на сборник обучителни материали и организиране и провеждане на заключителна конференция във връзка с Договор К08-22-2-С/09.07.2008 г., проект „Да инвестираме в хората!”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”
Възложител- БАН, Институт по правни науки
Договор за възлагане №2, от 11. 05. 2009 г.

 

„Организиране и провеждане на обучение на по проект „Достоен живот в семейна среда” чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник”, Договор BG051РО001-5.2.04-0145-С0001, изпълняван от община Разлог, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Възложител- община Разлог
Договор за възлагане №293, от 25.08.2009 г.

Отпечатване на публикация „Българска „пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда 2009-2011 г.” във връзка с реализирането на проект „Гъвкавост и сигурност в България - подкрепа за прилагане на националната пътека” (Flexicurity in Bulgaria - Support for Implementation of the National Pathway), осъществен в рамките на програма ПРОГРЕС.
Възложител - МТСП
Договор за възлагане№РД04-117 от 02.12.2009 г.

 

„Мерки за осигуряване на публичност на проект „Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси”
задача 1. „Провеждане на пресконференция при стартиране на проекта за запознаване на медиите и широката общественост с целите на проекта, дейностите, които ще бъдат извършени и очакваните резултати”
задача 2. „Пресконференция в края на проекта за запознаване на медиите и всички заинтересовани страни с резултатите от проекта”
задача 3. „Ежемесечно предоставяне на информация за проекта на сайта на проекта и сайта на Прокуратурата на Република България;
задача 4. Предпечат и печат на „Ръководство за работа на прокурорите в областта на международното наказателно-правно сътрудничество
задача 5. „Изработване на рекламни материали”
задача 6.  „Издаване на брошура с постигнатите резултати от проекта”
Възложител - Прокуратура на Република България
Договор за възлагане: №R75 от 02.10.2009 г.

 

Организирането на информационна кампания за популяризиране на проект: „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадни води "Канализация на Северни, Южни територии и СО „Узунджата”, ІІ етап – Канална ПС №1А и Канална ПС №2А с колектори и тласкатели до ПСОВ „Китен”, изпълняван от община Приморско и финансиран по ОП „Околна среда” към Министерство на околната среда и водите
Възложител - община Приморско
Договор за възлагане№ ПО-10/23.06.2009 г.

 

Организиране на форуми и обучения по проект „Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление
Организиране на 4 дискусионни форума за получаване на обратна връзка от гражданите и бизнеса за информираността им относно информацията и услугите, които администрацията трябва да предоставя в общините Оряхово, Мизия, Борован, Бяла Слатина, Якимово Организиране на 24 обучения за служителите от общините Оряхово, Мизия, Борован, Бяла Слатина, Якимово, служителите в кметствата към тях, както и за общинските съветници от тези общини.
Възложител - община Оряхово
Договор за възлагане№ 36 от 17.07.2009 г.

 

Проведени обучения  на служители от клъстър „Информационни ресурси” във връзка с изпълнението на проект по програма ФАР:BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-004
Брой участници: 87
Възложител - клъстър „Информационни ресурси
Договор за възлагане: от 08.01.2009 г.