Сряда, 17 Януари 2018

 
Весела Коледа
и много успехи
през Новата 2018 година!

------------------------------------------

Контакт с нас
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.:  0887 411 549
E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 
0888 745 059
                0893 414 404

E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
            incoming@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Актуални

„Осигуряване на логистична подкрепа за провеждане на мероприятия за нуждите на проектни дейности по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, изпълнявани от Дирекция ППРБЕСПЧ“
Договор № 93-00-490/12.10.2015
Възложител: Министерство на правосъдието

„Организиране и провеждане на научни форуми, включващи Международна конференция, Научен семинар, Обучителни семинари, Кръгла маса  и Работна среща" по проект INERA  FP7-REGPOT-2012-2013-1-Седма  рамкова  програма  на Европейския съюз“
Договор №15/09.07.2015 г.
Възложител: Институт по физика на твърдото тяло- БАН

„Организиране на обучения и извършване на дейностипоинформация и публичност със следните обособени позиции“ ОП1 „Обучения по ключови компетентности“ и ОП2 „ Осигуряване на информация и публичност“ по проект „Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността  на служителите в Община Болярово за по-добро административно обслужване”, Договор № М13-22-81/05.08.2014г., финансиран по /ОПАК/ 2007-2013г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ“Договор: 29.01.2015
Възложител: Община Болярово

„Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от Община Стрелча чрез обучения” по проект "Повишаване  на професионалната компетентност  и ефективността  на служители  от Община Стрелча чрез обучения"  одобрен за   финансиране   с  Договор       N9    М13-22-118/06.08.2014   г.   по   Оперативна   програма "Административен   капацитет",  съфинансирана   от  Европейския   съюз   чрез   Европейския социален  фонд, приоритетна  ос 11 "Управление  на  човешките  ресурси",  под-приоритет -2.2 "Компетентна      и     ефективна     държавна     администрация",  бюджетна     линия BG051P0002/13/2.2-14.
Договор №44/04.02.2015
Възложител: Община Стрелча

„Предоставяне на логистични услуги-организиране провеждането на обучения, информационни събития, и кръгли маси по проект „ Иновативен трансфер на предприемачески  и бизнес умения в туристическия сектор, изпълняван съгласно  Договор №BG051PO001-7.0.07-0263-C0001 от 19.04.2013 , сключен с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове , международни програми и проекти“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП ЧР, операция BG051PO001-7.0.07- Без граници- Компонент1- Фаза2 з бенефициент Университет за национално и световно стопанство, София.“
Договор №322/2014
Възложител: УНСС

Популяризиране на проект: "Нашите деца са нашата отговорност - разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе, сред преките целеви групи, заинтересованите институции и широката общественост"
Договор № 14 /28.02.2014 г.
Възложител: Община
Русе

„Провеждане на мерки за информация и публичност за проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”
Договор № ДОГ-52/07.03.2013 г.
Възложител: Община Пещера

„Осигуряване на дейностите за информация и публичност по време на изпълнението на инвестиционен № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим", финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." и от бюджета на община Кричим
Договор № РД 16-08-15/27.11.2012 г.
Възложител: Община Кричим

„Провеждане на мерки за информация и публичност за проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч”.
Договор №: 9/21.09.2012 г.
Възложител: Община Ловеч